Documente necesare în vederea obținerii atestatului de liberă practică

Pentru fiecare specialitate în parte se întocmește câte un dosar (se folosește dosar cu șină, iar documentele se perforează și se atașează în dosar; nu se folosesc folii protectoare).

DOSARUL SE SCANEAZĂ CONTINUU ÎN FORMAT PDF, IAR DOCUMENTUL SE PUNE PE UN CD CARE SE ATAȘEAZĂ LA DOSAR.

A. Înscrierea în Colegiul Psihologilor din România- depunerea primului dosar denumit ”dosar principal”

1. Opis– model nr. 1
2. Prima filă– cererea de obținere a atestatului- model nr. 2
3. Carte de identitate- copie xerox
4. Certificat de căsătorie/divorț (dacă este cazul)- copie xerox
5. Diplomă de licență și foaia matricolă- copie legalizată
6. Diplomă de master, doctorat, cursuri de formare de bază (dacă este cazul)- copie legalizată
7. Cazier judiciar
8. Adeverință medicală
9. Diplome participare la workshop-uri, simpozioane, conferințe etc. (dacă este cazul)- copii xerox
10. Carnetul de muncă sau contract individual de muncă- copie legalizată
11. Fișa de post- copie legalizată
12. Curriculum Vitae
13. Taxa de interviu- dovada plății pentru fiecare specialitate în parte (se poate achita la bancă sau online accesând link-ul http://plati.copsi.ro/ )- 2 copii xerox
14. Ultima filă– model nr. 3

• Pentru ”Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națonală” se depune la dosar declarația notarială pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 20 și 21 din Legea 213/2004.

B. Documente necesare în vederea depunerii dosarului pentru altă specializare

1. Opis– model nr. 1
2. Prima filă– cererea de obținere a atestatului- model nr. 2
3. Carte de identitate- copie xerox
4. Cazier judiciar
5. Adeverință medicală
6. Numai acte specifice noii specialități (în cazul în care sunt documente deja depuse la dosarul principal, se face această mențiune pe opis)
7. Taxa de interviu- dovada plății pentru fiecare specialitate în parte (se poate achita la bancă sau online accesând link-ul http://plati.copsi.ro/ )- 2 copii xerox
8. Ultima filă– model nr. 3

• Pentru ”Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națonală” se depune la dosar declarația notarială pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 20 și 21 din Legea 213/2004.

C. Documente necesare în vederea depunerii dosarului pentru schimbarea treptei de specializare

1. Opis– model nr. 1
2. Prima filă– cererea de obținere a atestatului- model nr. 2 (la rubrica specialitate se menționează specialitatea urmată de sintagma ”schimbare treaptă”)
3. Carte de identitate-copii xerox
4. Cazier judiciar
5. Adeverință medicală
6. Dovada formării profesionale continue (workshop-uri, simpozioane, conferințe)- copii xerox pe care se face mențiunea ”conform cu originalul”, se semnează și se parafează
7. Carte de muncă/contract de muncă- copie legalizată (legalizarea se poate face la instituția unde lucrează de către persoane abilitate; astfel se justifică vechimea ca psiholog)
8. Fișa de post- copie legalizată (legalizarea se poate face la instituția unde lucrează de către persoane abilitate; astfel se justifică competența ca psiholog)
9. Taxa de interviu- dovada plății pentru fiecare specialitate în parte (se poate achita la bancă sau online accesând link-ul http://plati.copsi.ro/ )- 2 copii xerox
10. Ultima filă– model nr. 3