Conţinut dosar de înregistrare a Cabinetului Individual de Psihologie

DOSARUL SE SCANEAZĂ CONTINUU ÎN FORMAT PDF, IAR DOCUMENTUL SE PUNE PE UN CD CARE SE ATAȘEAZĂ LA DOSAR.

În vederea obţinerii certificatului de înregistrare a formei de exercitare a profesiei, solicitantul va depune la secretariatul comitetului filialei de care aparţine, într-un dosar cu şină, următoarele documente:

a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular;
b) Actul constitutiv – declaraţia de constituire a cabinetului individual de psihologie (anexa nr. 5) în două exemplare originale;

Precizări:
– Forma declaraţiei de constituire a formei independente de exercitare a profesiei este cea prezentată în anexe.
– Denumirea cabinetului individual de psihologie va cuprinde numele şi prenumele titularului cabinetului individual, urmată de sintagma “cabinet individual de psihologie”.
– Cele două exemplare trebuie completate în totalitate, datate, semnate şi parafate de către titular.

c) Atestatele de liberă practică ale psihologului titular al formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (fotocopie, semnată şi parafată către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:
– Se prezintă fotocopii după toate atestatele de liberă practică ale titularului, potrivit specialităţilor pentru care se solicita înregistrarea formei independente de exercitare a profesiei.
– Psihologii cu drept de libera practica care au treapta de specializare practicant, forma de atestare sub supervizare, trebuie sa puna in dosar si o copie a contractului de supervizare cu supervizorul, inregistrat la secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania, excepţie vor face cei care deţin dreptul de liberă practică în specialităţile consiliere psihologică şi/sau psihoterapie.

d) Dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi punctul de lucru al formei de exercitare a profesiei, precum şi schiţa spaţiului (fotocopii, semnate şi parafate de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:
– Dovada deţinerii legale a spaţiului va fi însoțită de Declaraţia privind folosirea în scop exclusiv profesional al spaţiului deţinut în proprietate, atât pentru sediul profesional, cât și pentru punctul(ele) de lucru.
– Actele de spaţiu (contracte de vânzare cumpărare, titluri de proprietate, certificate de moştenitori, contracte de concesiune, contracte de asociere în participaţiune, contracte de închiriere, contracte de locaţiune, contracte de uzufruct, contracte de uz, contracte de comodat, declaraţie privind folosirea în scop exclusiv profesional al spaţiului deţinut în proprietate etc.).
– În cazul contractelor prin care este dat dreptul de folosinţă, acte sub semnătură privată, solicitantul va depune în fotocopie şi dovada deţinerii legale a celui ce a cedat folosinţa (proprietar etc.).
– În cazul actelor de spaţiu întocmite în formă autentică dovada deţinerii legale a proprietăţii nu este necesară.
– În actele de spaţiu se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că folosinţa spaţiului este dată în mod exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor profesionale.
– În schiţa locaţiei, anexată, se evidenţiază spaţiul destinat desfăşurării activităţii profesionale.

e) Dovada deţinerii dotării metodologice de specialitate (teste, chestionare) necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:
– În cazul dotărilor metodologice nerezervate şi neînregistrate, solicitantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea metodologiei necesare, cu precizarea metodelor, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

f) Dovada deţinerii dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:
– Se prezintă actele prin care este cedată folosinţa sau dreptul de utilizare, inclusiv facturi şi chitanţe liberatorii de plată sau orice altă dovadă privind dreptul de deţinere şi utilizare.
– În cazul dotării tehnice pentru care nu se mai poate face dovada achiziţionării (bonuri, facturi, chitanţe) solicitantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii profesionale, cu precizarea acestor bunuri, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

g) Dovada patrimoniului/capitalului social subscris şi vărsat, respectiv dovada aporturilor în natură (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:
– Dovada patrimoniului poate fi realizată prin documentele justificative de achiziţie a bunurilor deţinute în proprietate, aportate desfăşurării activităţii profesionale sau prin sume de bani deţinute în vederea desfăşurării activităţii profesionale.
– Dovada patrimoniului poate fi efectuata prin depunerea fotocopiilor după contractele de achiziţie, facturi, chitanţe.

h) Dovada achitării taxei de înregistrare – 300 RON se depune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:
– Dovada achitării taxei de înregistrare (300 RON) constă într-o fotocopie după ordinul de plată sau alt document legal prin care se poate demonstra efectuarea varsământului.

i) Ultima filă.