Conţinut dosar de înregistrare Structură de Psihologie

DOSARUL SE SCANEAZĂ CONTINUU ÎN FORMAT PDF, IAR DOCUMENTUL SE PUNE PE UN CD CARE SE ATAȘEAZĂ LA DOSAR.

În vederea obţinerii avizului de funcţionare ca structură de psihologie (biroul, laboratorul, comisia, secţia, serviciul, centrul, departamentul de psihologie sau orice altă structură administrativă înfiinţată în cadrul unei entităţi), solicitantul-entitateva depune la secretariatul filialei teritoriale de care aparţine, într-un dosar cu şină, următoarele documente:

a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către solicitant;
b) CEREREA DE ELIBERARE a AVIZULUI DE FUNCŢIONARE pentru prestarea de servicii psihologice în cadrul structurii de psihologie înfiinţate (semnată şi ştampilată de către conducătorul sau reprezentantul legal al entităţii în cadrul căreia urmează să funcţioneze);

Precizări:
– Entitatea ce solicită eliberarea avizului de funcţionare pentru structura de psihologie organizată în cadrul entităţii respective va menţiona în cerere următoarele:

– Psihologii cu drept de liberă practică salariaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii de psihologie şi care vor presta activităţile psihologice pentru care au fost atestaţi numai către personalul entităţii angajatoare;
– Conform art. 31 alin (2) din Hotărârea Comitetului director al CPR nr. 1 din 10 martie 2006, publicata in M. Of. , PARTEA I, nr. 112/14.II.2007 pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 13 alin. (2) şi art. 16 lit. b) din lege, precum şi a art. 43 din norme, serviciile psihologice prestate de către psihologul cu drept de liberă practică salariat nu pot forma obiectul unor prestaţii ale beneficiarului către terţi, cu excepţia cazului când psihologul cu drept de liberă practică este salarizat în cadrul formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
– Specialităţile conform atestatelelor de liberă practică ale psihologilor (fotocopie, semnată şi parafată de către titular(i) pentru conformitate cu originalul) depuse la dosar şi în baza cărora vor presta activităţile psihologiceîn cadrul structurii de psihologie;

c) Atestatele de liberă practică ale psihologilor salariaţi, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii de psihologie (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:
– Se prezintăfotocopii după toate atestatele de liberă practică, potrivit specialităţilor pentru care entitatea solicită eliberarea avizului de funcţionare.
– Psihologii cu drept de libera practica care au treapta de specializare practicant, forma de atestare sub supervizare, trebuie sa puna in dosar si o copie a contractului de supervizare cu supervizorul, inregistrat la secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania, excepţie vor face cei care deţin dreptul de liberă practică în specialităţile consiliere psihologică şi/sau psihoterapie.

d) Dovada formei contractuale în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea psihologii cu drept de liberă practică în cadrul entităţii ce solicită eliberarea avizului de funcţionare (fotocopie);

e) Dovada existenţei spaţiului necesar, potrivit normelor de atestare elaborate de comisiile aplicative în vederea funcţionării structurii de psihologie, şi schiţa spaţiului (fotocopii, semnate şi parafate de către solicitant pentru conformitate cu originalul);

Precizări:
– Dovada deţinerii legale a spaţiului va fi însoțită de Declaraţia privind folosirea în scop exclusiv profesional al spaţiului deţinut în proprietate, atât pentru sediul profesional, cât și pentru punctul(ele) de lucru.
– Actele de spaţiu (contracte de vânzare cumpărare, titluri de proprietate, certificate de moştenitori, contracte de concesiune, contracte de asociere în participaţiune, contracte de închiriere, contracte de locaţiune, contracte de uzufruct, contracte de uz, contracte de comodat, declaraţie privind folosirea în scop exclusiv profesional al spaţiului deţinut în proprietate etc.).
– În cazul contractelor prin care este dat dreptul de folosinţă, acte sub semnătură privată, solicitanţii vor depune în fotocopie şi dovada deţinerii legale a celui ce a cedat folosinţa (proprietar etc.).
– În cazul actelor de spaţiu întocmite în formă autentică dovada deţinerii legale a proprietăţii nu este necesară.
– În actele de spaţiu se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că folosinţa spaţiului este dată în mod exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor profesionale.
– În schiţa locaţiei, anexată, se evidenţiază spaţiul destinat desfăşurării activităţii profesionale.

f) Dovada deţinerii dotării metodologice de specialitate (teste, chestionare, etc.), necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către solicitant pentru conformitate cu originalul);

Precizări:
– În cazul dotărilor metodologice nerezervate şi neînregistrate, entitatea va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea metodologiei necesare, cu precizarea metodelor, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

g) Dovada deţinerii dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către solicitant pentru conformitate cu originalul);

Precizări:
– Se prezintă actele prin care este cedată folosinţa sau dreptul de utilizare, inclusiv facturi şi chitanţe liberatorii de plată sau orice altă dovadă privind dreptul de deţinere şi utilizare.
– În cazul dotării tehnice pentru care care nu se mai poate face dovada achiziţionării (bonuri, facturi, chitanţe) solicitantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii profesionale, cu precizarea acestor bunuri, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

h) Alte documente suplimentare prevăzute în normele şi procedurile de atestare, specifice fiecărei comisii aplicative, după caz (fotocopie, semnată şi parafată de către solicitant pentru conformitate cu originalul).

i) Dovada achitării taxei pentru eliberarea avizului de funcționare (300 RON) se pune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către solicitant pentru conformitate cu originalul);

j) Ultima filă.

Observaţii:
• Depunerea cererii şi a documentelor necesare în vederea obţinerii avizului de funcţionare ca structură de psihologie este sarcina entităţii în cadrul căreia este înfiinţată structura de psihologie.
• Structura de psihologie va avea denumirea entităţii în cadrul căreia funcţionează, iar pe actele ce emană de la aceasta se aplică ştampila entităţii angajatoare.
• Pentru structurile de psihologie din cadrul instituţiilor componente ale sistemului de siguranţă naţională, documentele stipulate la punctele c) şi e) nu se prezintă, fiind însă obligatorie o adresă de confirmare din partea instituţiei în cauză cu privire la obţinerea atestatelor de liberă practică în specialitate de către toţi psihologii salarizaţi sau numiţi în funcţie, precum şi cu privire la existenţa spaţiului necesar desfăşurării activităţii structurii de psihologie.