Supervizarea profesională este activitatea formativă specifică profesiei de psiholog prin care se asigură managementul calităţii actului psihologic.

Comitetul director, prin comisiile aplicative, stabileşte procedurile de supervizare şi de formare a psihologilor cu drept de supervizare.

Psihologii principali pot superviza psihologii specialişti şi psihologii practicanţi, iar psihologii specialişti pot superviza psihologii practicanţi conform procedurilor stabilite de fiecare comisie aplicativă.

Pentru a putea desfăşura activităţi de supervizare profesională psihologul care solicită atestarea potrivit art. 10 lit. c) din lege, pe lângă documentele prevăzute la art. 11, trebuie să îndeplinească şi criteriile de competenţă şi experienţă profesională stabilite prin procedurile specifice fiecărei comisii aplicative.
Activitatea de supervizare profesională, poate fi exercitată de către psihologii cu drept de liberă practică principali sau specialişti, ori cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitate, potrivit normelor şi procedurilor de atestare ale fiecărei comisii aplicative, în urma obţinerii dreptului de supervizare profesională, în specialitatea pentru care solicită obţinerea dreptului de supervizare profesională.

Solicitantul depune la secretariatul Comitetului director o cerere de acordare a dreptului de supervizare profesională. Dreptul de supervizare profesională se obţine în urma analizării competenţelor şi experienţei profesionale de către comisia aplicativă competentă în specialitatea pentru care psihologul cu drept de liberă practică solicită dreptul de supervizare profesională. La propunerea comisiei aplicative competente, Comitetul director poate acorda dreptul de supervizare profesională solicitantului.

La data obţinerii dreptului de supervizare profesională, solicitantul este obligat să prezinte la secretariatul Comitetului director dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de supervizare profesională.

Dreptul de supervizare profesională este dovedit prin adeverinţă eliberată de Comitetul director.

Încheierea unui contract de supervizare profesională de către o persoană care nu are dreptul de supervizare profesională, conferit prin hotărâre a Comitetului director, constituie abatere disciplinară.

Psihologul cu drept de liberă practică ce a dobândit dreptul de supervizare profesională, denumit în continuare supervizor, va putea încheia un contract de supervizare profesională cu psihologul cu drept de liberă practică în supervizare, denumit în continuare supervizat. Un exemplar al contractului de supervizare profesională se înregistrează la Colegiul Psihologilor din România, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia, sub sancţiunea inopozabilităţii acestuia.

Comisiile aplicative stabilesc prin normele şi procedurile de atestare numărul maxim de contracte de supervizare profesională pe care supervizorii le pot încheia concomitent, precum şi celelalte condiţii de desfăşurare a activităţii de supervizare profesională, cu respectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri.

Activitatea de supervizare profesională se desfăşoară la sediul formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau a structurii de psihologie în care îşi desfăşoară activitatea supervizorul sau supervizatul, conform unui program de lucru stabilit de către părţi, anexă la contractul de supervizare profesională, avizat de Colegiul Psihologilor din România, cu o durată de un an, sau potrivit dispoziţiilor prevăzute în normele şi procedurile de atestare ale fiecărei comisii aplicative.

Supervizorul coordonează activitatea supervizatului, stabileşte şi urmăreşte respectarea standardelor de calitate în activitatea profesională a supervizatului, evaluează sau testează periodic respectarea de către supervizat a procedurilor şi tehnicilor de specialitate indicate, precum şi însuşirea lor de către cel supervizat.

Supervizatul are dreptul de a-şi alege în mod liber supervizorul din rândul psihologilor cu drept de liberă practică ce au obţinut dreptul de supervizare profesională în specialitate.
Activitatea de supervizare profesională se dovedeşte prin rapoarte de supervizare semestriale şi va fi definitivată la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute în contractul de supervizare profesională.

Supervizorul este obligat să întocmească un raport de supervizare final privind activitatea profesională a supervizatului, în baza căruia, la solicitarea psihologului cu stagiul de supervizare efectuat, comisia aplicativă competentă poate propune Comitetului director eliberarea atestatului de liberă practică autonomă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Întocmirea rapoartelor de supervizare reprezintă un drept al supervizatului.
Nerespectarea de către părţi a drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 şi prin contractul de supervizare profesională constituie abatere disciplinară.

Prezentarea de către supervizori în rapoartele de supervizare profesională a unor fapte sau date inexacte ori nereale constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.